Obchodní Podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU

vedeno na www.tinystar.cz

platný od 5.12.2023

Řád definuje pravidla pro poskytování služeb prodeje prostřednictvím webových stránek internetového obchodu provozovaného pod doménou: www.tinystar.pl. Jedná se o dokument požadovaný podle čl. 13 zákona ze dne 30. května 2014 o právech SPOTŘEBITELE (Sbírka zákonů 2014, položka 827). PRODEJCE a zároveň SPRÁVCE internetového obchodu je společnost:

PIK JAKUB RODZIK

Adresa: Żaby 63A, 96-314 Baranów

Adresa pro KORESPONDENCI a ZÁSILKY: viz výše

telefon: +48 512-501-664

e-mail: ahoj@tinystar.cz

Společnost je zapsána do Centrálního registru a informací o ekonomické činnosti (CEIDG) pod číslem NIP: 5291668141, REGON: 147212113 KUPUJÍCÍ má právo s Prodávajícím před provedením objednávky sjednat jakákoli ustanovení smlouvy, včetně těch, která mění ustanovení. následujících předpisů - v mezích povolených zákonem. Jednání ke své platnosti vyžaduje písemnou formu. Pokud KUPUJÍCÍ odstoupí od možnosti uzavřít smlouvu individuálním jednáním, platí následující předpisy.

 

Definice

 

1.       INTERNETOVÝ OBCHOD - znamená, že SMLOUVA o prodeji nebo poskytování služeb je uzavřena elektronicky a je-li smluvní stranou SPOTŘEBITEL, probíhá za podmínek popsaných v zákoně ze dne 30. května 2014 o právech SPOTŘEBITELE (Sbírka zákonů 2014 , položka 827).

2.       ZÁKAZNÍK fyzická osoba, jakož i právnická osoba a organizační složka, která není právnickou osobou, které zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům a která uzavírá nebo hodlá uzavřít smlouvu nebo využívá jiné služby nabízené prostřednictvím webových stránek ONLINE OBCHOD.

3.       SPOTŘEBITEL - ZÁKAZNÍK, fyzická osoba, která s PRODÁVAJÍCÍM činí právní úkon, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou činností - přesné vymezení - Občanský zákoník čl.22.

4.       PRODUKT - zboží nabízené k prodeji nebo služba nabízená v E-shopu.

5.       PRAVIDLA - tyto Řády INTERNETOVÉHO OBCHODU.

6.       PRODEJNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji PRODUKTU uzavřená na dálku prostřednictvím ONLINE OBCHODU.

7.       OBJEDNÁVKA - prohlášení učiněné elektronicky nebo telefonicky o ochotě uzavřít smlouvu (objednat produkt nebo službu).

8.       NEWSLETTER - služba poskytovaná elektronicky PRODÁVAJÍCÍM, spočívající v zasílání obchodních a reklamních informací na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem.

 

Obecná ustanovení.
 
1.       Předmět činnosti - zásilkový prodej s využitím webových stránek zboží pro kojence a malé děti - zejména vlastních výrobků pod značkou TINY STAR.
2.       PRODÁVAJÍCÍ uplatňuje Evropský kodex chování v elektronickém obchodu. Níže je odkaz na polskou verzi kodexu: http://www.euro-label.com/pl/kodeks/index.html
3.       ZÁKAZNÍK - je povinen zadávat údaje do systému v souladu se skutečností, zákonem a dobrými mravy. Poskytnuté údaje nesmí porušovat osobnostní práva ani vlastnická práva třetích osob.
4.       PRODÁVAJÍCÍ je plátcem DPH a ke každé transakci prodeje produktu vystavuje prodejní doklad - účtenku nebo na výslovnou žádost zákazníka fakturu.
5.       Obchodní informace - ceníky, popisy, inzeráty a další informace o Produktech na stránkách PRODÁVAJÍCÍHO představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 

Objednat.
 
1.       ONLINE SHOP realizuje objednávky s expedicí do ČR a SR.
2.       Před zadáním objednávky si ZÁKAZNÍK musí přečíst tyto PRAVIDLA. Skutečnost, že jste si přečetli a přijala všechna ustanovení těchto pravidel, je výslovně potvrzena při registraci do systému a před konečným potvrzením objednávky. Bez tohoto potvrzení nebude objednávkový formulář přijat.
3.       Objednávku můžete provést e-mailem do 24 hodin. nepřetržitě 7 dní v týdnu.
4.       Telefonické objednávky lze provádět na telefonním čísle uvedeném v záložce KONTAKT. V případě smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím telefonu PRODÁVAJÍCÍ potvrdí obsah navrhované smlouvy odesláním ZÁKAZNÍKOVI zaznamenané na papíře nebo jiném trvalém nosiči. Pro platnost smlouvy předkládá SPOTŘEBITEL prohlášení o přijetí podmínek a uzavření smlouvy - je účinné, pokud bylo zaznamenáno na papír nebo jiný trvanlivý nosič po obdržení potvrzení od PRODÁVAJÍCÍHO.
5.       Vyřízení objednávky (příprava a expedice PRODUKTŮ) PRODÁVAJÍCÍM probíhá:
 
6.       po potvrzení objednávky - pokud jste zvolili platbu na dobírku;
7.       po přijetí platby na účet - pokud byla zvolena platba předem.
8.       pro platby kartou - od okamžiku získání kladné autorizace.
 
9.       Termín dokončení objednávky je uveden u každého produktu. Objednávky ve většině případů vyřizujeme do 24 - 48 hodin. V případě produktů nabízených na objednávku bude termín stanoven individuálně.
 
Ceny.
 
1.       Ceny produktů uvedené v nabídce obchodu jsou ceny ve zvolené měně (EUR nebo CZK) a jsou cenami brutto (včetně zákonem požadovaných daní, včetně DPH).
2.       Uvedené ceny produktů nezahrnují náklady na doručení.
3.       Cena závazná pro ZÁKAZNÍKA je cena platná v okamžiku zadání objednávky.
 
Platební metody:
 
 
1.       platba předem - bankovním převodem na bankovní účet uvedený v údajích PRODÁVAJÍCÍHO nebo zaslaný v potvrzení objednávky;
2.       Online platební systém PayPal - subjektem poskytujícím online platební služby elektronickými prostředky je PayPal Podporované platební karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3.       Je-li zvolena platba formou platby předem bankovním převodem, je ZÁKAZNÍK povinen uhradit cenu dle kupní smlouvy do 7 dnů ode dne jejího uzavření, pokud se strany kupní smlouvy nedohodnou jinak.
4.       PRODÁVAJÍCÍ má právo omezit dostupné způsoby platby, včetně vyžadování úplné nebo částečné platby předem.
 
Odeslání zboží
 
1.       Náklady na doručení hradí ZÁKAZNÍK, pokud není v popisu nabídky produktu uvedeno jinak.
2.       Při vyplňování interaktivního objednávkového formuláře je ZÁKAZNÍK informován o nákladech a při zadávání OBJEDNÁVKY zvolí způsob a akceptuje náklady na dopravu.
3.       V případě zásilky do zahraničí jsou náklady na dopravu a termíny dodání stanoveny individuálně.
4.       Zakoupené produkty zasíláme poštou nebo kurýrními společnostmi.
5.       Pokud si zákazník zvolil možnost zaslání produktu s možností platby "dobírka" - zákazník je povinen vyzvednout si zásilku s objednanými produkty. Pokud si zákazník - bez ohledu na důvod - zásilku nevyzvedne - PRODÁVAJÍCÍ má právo ke dni převzetí nevyzvednuté zásilky od smlouvy odstoupit.
 
PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ) V PŘÍPADĚ PRODEJE NA DÁLKU ZA ÚČASTI SPOTŘEBITELE.
 

1.SPOTŘEBITEL uzavírající „smlouvu na dálku“ má dle § 27 zákona o právech SPOTŘEBITELE (sbírka zákonů z roku 2014, bod 827) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu – do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí držby PRODUKTU. V případě odstoupení od smlouvy má SPOTŘEBITEL nárok na vrácení vynaložených nákladů. Zvolil-li SPOTŘEBITEL v době uzavírání smlouvy jiný způsob dodání věci, než je nejlevnější obvyklý způsob nabízený PRODÁVAJÍCÍM - PRODÁVAJÍCÍ není povinen uhradit SPOTŘEBITELI dodatečné náklady, které mu vznikly nad rámec nejlevnější způsob. Podmínkou dodržení lhůty je podání prohlášení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu v té době. Důležité je také prohlášení zaslané elektronicky - můžete použít připravený formulář (Prohlášení o odstoupení od smlouvy.doc.). Je-li prohlášení podáno v elektronické podobě, PRODÁVAJÍCÍ neprodleně zašle SPOTŘEBITELI na trvalém nosiči potvrzení o přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 
2.Po odeslání prohlášení je SPOTŘEBITEL povinen do 14 kalendářních dnů (počítáno ode dne odeslání prohlášení o odstoupení od smlouvy) vrátit produkt na KORESPONDENČNÍ adresu uvedenou v údajích PRODÁVAJÍCÍHO - pokud PRODÁVAJÍCÍ nenavrhl, že si vyzvedne. samotný PRODUKT. O dodržení termínu rozhoduje datum odeslání zásilky.
 
3. SPOTŘEBITEL odpovídá za snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a fungování věci.
 
4. PRODÁVAJÍCÍ vrátí jím provedené platby do 14 kalendářních dnů včetně nákladů na dodání věci od PRODÁVAJÍCÍHO SPOTŘEBITELE. PRODÁVAJÍCÍ však může zadržet vrácení platby, dokud nebude vrácená položka obdržena nebo SPOTREBITEL předloží doklad o jejím vrácení – v závislosti na tom, která událost nastane dříve. PRODÁVAJÍCÍ vrací platbu stejným způsobem platby, jaký použil SPOTŘEBITEL, ledaže SPOTŘEBITEL výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné další náklady.
 

5. V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, je prodávající vrátí na bankovní účet přiřazený k platební kartě objednatele.
6. Přímé náklady na vrácení PRODUKTU PRODÁVAJÍCÍMU nese SPOTŘEBITEL (ZÁKAZNÍK).
 
7.SPOTŘEBITEL není oprávněn odstoupit od smlouvy na dálku v případech uvedených v příloze.
 
8.Zásilky zaslané „na dobírku“ PRODÁVAJÍCÍ nepřebírá. Vrácená zásilka by měla být řádně zabezpečena proti poškození při přepravě.
 

ODPOVĚDNOST V RÁMCI ZÁRUKY A ZÁRUKY PŘI PRODEJI ZA ÚČASTI SPOTŘEBITELE.
 

1.       PRODÁVAJÍCÍ je povinen dodat PRODUKT, který je předmětem smlouvy - bez vad.
2.       PRODÁVAJÍCÍ odpovídá v rámci záruky za fyzické vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí na kupujícího nebo vznikly z příčiny spočívající ve současně prodávané věci - po dobu 2 let.
3.       PRODÁVAJÍCÍ informuje, že v případě PRODUKTŮ, na které se vztahuje rovněž záruka, jsou práva kupujícího a povinnosti ručitele v tomto ohledu upřesněny a měly by být plněny v souladu s podmínkami uvedenými v ZÁRUČNÍ KNIZE. ZÁRUKA poskytnutá na prodaný PRODUKT je dodatečným nárokem a nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva SPOTŘEBITELE z odpovědnosti PRODÁVAJÍCÍHO podle ustanovení o záruce za vady prodávané věci (§ 577 občanského zákoníku).
4.       PRODÁVAJÍCÍ je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud SPOTŘEBITEL v době uzavření smlouvy o vadě věděl.
5.       V případě vady nebo nesouladu dodaného PRODUKTU se smlouvou má SPOTŘEBITEL právo na reklamaci.
6.       Pro uplatnění reklamace doporučujeme SPOTŘEBITELI vyplnit reklamační protokol (DrukComplaint.doc), případně jinou formou, popsat důvody reklamace a požadavky na odstranění závad a zaslat oznámení e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu PRODÁVAJÍCÍ uvedenou v záhlaví.
7.       Vadný VÝROBEK - po dohodě s PRODÁVAJÍCÍM - je-li to možné a vhodné - bude Spotřebitel, který uplatňuje práva ze záruky, povinen na náklady PRODÁVAJÍCÍHO dodat věc na místo uvedené v kupní smlouvě, a pokud takové místo není ve smlouvě uvedeno - do místa, ve kterém byla věc SPOTŘEBITELI dodána. Pokud by vzhledem k druhu věci nebo způsobu její montáže bylo dodání věci ZÁKAZNÍKEM nadměrně ztíženo, je ZÁKAZNÍK povinen dát věc k dispozici PRODÁVAJÍCÍMU v místě, kde se věc nachází.
8.       Má-li prodávaná věc vady, může ZÁKAZNÍK podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže PRODÁVAJÍCÍ neprodleně a bez zbytečného obtěžování kupujícího nevymění vadnou věc za věc bez vady nebo vadu neodstraní. Toto omezení neplatí v případě, že věc již byla prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo odstranit vadu.
9.       Je-li KUPUJÍCÍ SPOTŘEBITEL, může místo odstranění vady navržené prodávajícím požadovat výměnu věci za bezvadnou, nebo místo výměny věci požadovat odstranění vady, pokud věc neuvede do plnění smlouvy způsobem zvoleným kupujícím není možné nebo by vyžadovalo nadměrné náklady ve srovnání se způsobem navrhovaným prodávajícím. Při posuzování překročení nákladů se přihlíží k hodnotě bezvadné věci, druhu a závažnosti zjištěné vady a také k nepohodlí, kterému by byl kupující vystaven jiným způsobem uspokojení.
10.    Snížená cena by měla být v takovém poměru k ceně vyplývající ze smlouvy, ve které zůstává hodnota věci s vadou k hodnotě věci bez vady.
11.    KUPUJÍCÍ nemůže odstoupit od smlouvy, jde-li o nepodstatnou vadu.
12.    PRODÁVAJÍCÍ reklamaci bez zbytečného odkladu posoudí. Nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí reklamace a bude informovat SPOTŘEBITELE písemně nebo e-mailem v té době o stavu reklamace. Ponechání stížnosti bez odpovědi po tuto dobu se rovná přijetí stížnosti.
13.    PRODÁVAJÍCÍ po projednání reklamace uhradí SPOTŘEBITELI náklady spojené s reklamací a vzniklé SPOTŘEBITELEM. PRODÁVAJÍCÍ převede dlužnou částku SPOTŘEBITELI na bankovní účet.
14.    Pokud přijetí reklamace souvisí s opravou nebo výměnou zboží - PRODÁVAJÍCÍ zašle výrobek zpět SPOTŘEBITELI na vlastní náklady.
 

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY A TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBU
 

1.       PRODÁVAJÍCÍ - za účelem umožnění uzavření smlouvy poskytuje prostřednictvím webových stránek internetového obchodu následující služby:
 
2.       vytvoření a správa ZÁKAZNICKÉHO účtu v internetovém obchodě;
3.       zpracování objednávkového formuláře na produkty v internetovém obchodě;
4.       se souhlasem ZÁKAZNÍKA - zasílání obchodních informací, akční nabídky apod. formou služby "newsletter".
 
5.       Poskytování elektronických služeb ve výše uvedeném rozsahu je bezplatné. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívajících ve vedení a správě ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU na WEBU se uzavírá na dobu neurčitou. Za okamžik uzavření se považuje dokončení procesu registrace ZÁKAZNÍKA na WEBOVÉ STRÁNCE. Smlouva o poskytování elektronických služeb spočívající v umožnění podání Objednávky v Internetovém obchodě vyplněním objednávkového formuláře se uzavírá na dobu určitou - po dobu vyřízení a zpracování objednávky - a zaniká okamžikem odeslání Objednávky. je umístěn a přijat. Služba „newsletter“ se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva je uzavřena okamžikem souhlasu se zasíláním zpráv na adresu ZÁKAZNÍKA uvedená při registraci. SPOTŘEBITEL může odstoupit od smlouvy o poskytování služby bez udání důvodů do 14 dnů od uzavření smlouvy – s výjimkou případů, kdy poskytování služby započne před uplynutím této lhůty se souhlasem SPOTŘEBITELE – předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy podnikateli:
 
6.       pomocí elektronického vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy (příloha PRAVIDEL),
7.       formou e-mailu nebo písemně na adresu sídla PRODÁVAJÍCÍHO (POSKYTOVATELE SLUŽBY)
8.       v případě služby uzavřené na dobu neurčitou mají obě strany právo smlouvu vypovědět:
 
9.       SPOTŘEBITEL může smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli vypovědět předložením příslušného prohlášení v elektronické nebo písemné podobě na adresu PRODÁVAJÍCÍHO. PRODÁVAJÍCÍ obratem potvrdí přijetí výpisu. PRODÁVAJÍCÍ do 7 dnů od obdržení upozornění odstraní z údajů záznamy, na které se vztahuje ochrana osobních údajů souvisejících se službou a přestane je poskytovat.
10.    PRODÁVAJÍCÍ vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb v případě, že SPOTŘEBITEL objektivně a protiprávně hrubě poruší Předpisy - s výpovědní lhůtou 30 dnů ode dne podání výpovědi. Pokud jsou obě smluvní strany podnikatelé, může PRODÁVAJÍCÍ v takové situaci smlouvu o poskytování Elektronických služeb s okamžitou účinností vypovědět.
11.    PRODÁVAJÍCÍ a KLIENT mohou smlouvu o poskytování elektronických služeb kdykoli ukončit dohodou smluvních stran.
 
12.    Reklamace bude vyřízena ihned, nejpozději do 14 dnů. Nebude-li reklamace v této lhůtě projednána, je reklamace přijata. Pro spolupráci s IT systémem POSKYTOVATELE SLUŽEB na straně ZÁKAZNÍKA je nutný přístup k počítači nebo jinému zařízení umožňujícímu komunikaci přes internet s webovou stránkou PRODEJNY. V případě počítače - systém by měl být vybaven webovým prohlížečem (například: Mozilla Firefox verze 11.0 nebo vyšší, Internet Explorer verze 7.0 nebo vyšší nebo jiný s podobnými parametry). Doporučené rozlišení monitoru - ne méně než: 1024x768. Mobilní zařízení musí být vybavena softwarem – poskytnutým výrobcem zařízení – umožňujícím provádění operací ekvivalentních výše uvedeným počítačovým prohlížečům. Kromě toho je nutné mít aktivní e-mailový účet. Pro plné využití všech funkcí ONLINE OBCHODU je nutné povolit JavaScript a cookies. Používání skriptů a cookies je popsáno v ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ umístěných v záložce na webových stránkách ONLINE OBCHOD.
 

ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Správcem Osobních údajů ZÁKAZNÍKA zpracovávaných v souvislosti s využíváním ONLINE OBCHODU je PRODÁVAJÍCÍ.
1.       Poskytnutí osobních údajů i souhlas s jejich zpracováním je zcela dobrovolné. Veškeré osobní údaje, které nám byly poskytnuty, jsou zpracovávány pouze v rozsahu a za účelem, se kterým KLIENT souhlasil. V případě, že KLIENT neposkytne údaje potřebné k vyřízení objednávky a nebude souhlasit s jejich zpracováním, může dojít k nemožnosti vyřízení objednávky.
2.       Správce zajišťuje bezpečnost poskytovaných údajů a realizaci práv ZÁKAZNÍKŮ dle GDPR. ZÁKAZNÍK má právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu nebo požadovat jejich úplné odstranění (pokud to není v rozporu se zákonem) nebo kdykoli omezit právo zpracovávat jeho osobní údaje - za tímto účelem můžete využít funkce v aktualizujte data uživatelského účtu programu nebo zašlete žádost (např. na uvedenou e-mailovou adresu) s uvedením požadavku na změnu nebo odstranění dat z evidence.
3.       ZÁKAZNÍK má právo obdržet údaje, které se ho týkají, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Má také právo zaslat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu SPRÁVCE, od kterého budou údaje vytěžovány, překážkám (čl. 20 odst. 1). V případech, kdy je to technicky možné, může ZÁKAZNÍK požádat ADMINISTRÁTORA o zaslání jeho údajů přímo jinému správci (čl. 20 odst. 2).
4.       ADMINISTRÁTOR může odmítnout výmaz údajů ZÁKAZNÍKA pouze v případech stanovených platnými předpisy, zejména pokud ZÁKAZNÍK neuhradil všechny částky dlužné ADMINISTRÁTOROVI.
5.       Aby bylo možné plnit smlouvu, je nutné poskytnout následující údaje SPOTŘEBITELŮ:
·         příjmení a jméno,
·         adresa pro zaslání zboží,
·         emailová adresa,
·         kontaktní telefonní číslo,
·         v případě společnosti dále název společnosti a daňové identifikační číslo.
 
6.       Veškeré osobní údaje poskytnuté při objednávkovém procesu slouží pouze k vytvoření, uzavření, změně nebo ukončení Smlouvy mezi POSKYTOVATELEM SLUŽEB a ZÁKAZNÍKEM a realizaci Kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování Elektronických služeb nebo plnění objednávky a nejsou zpřístupněny jiným institucím nebo třetím osobám - s výjimkou těch, které jsou popsány v bodě .6. V případě prodeje produktů přes ONLINE OBCHOD za účelem dodání produktů ZÁKAZNÍKOVI jsou osobní údaje nezbytné k adresování a doručení zásilky poskytovány společnostem, které se profesionálně zabývají doručováním zásilek - zejména Polská pošta a kurýrní společnosti - spolu se svěřením zásilky k doručení. Pokud KLIENT souhlasí se zpracováním svých údajů pro marketingové účely a zasílání obchodních informací a zapíše se do seznamu odběratelů, obdrží „newsletter“ na jím uvedenou e-mailovou adresu. ZÁKAZNÍK se může kdykoli odhlásit ze služby newsletteru.
 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 
1.       Smlouva je uzavřena v polském jazyce a pod jurisdikcí polského práva. Tato volba však nezbavuje SPOTŘEBITELE ochrany, kterou mu poskytují ustanovení, která nelze smluvně vyloučit, podle práva země, v níž má SPOTŘEBITEL obvyklé bydliště, a podnikatel do této země směřuje své podnikání. a smlouva spadá do předmětu této činnosti.
2.       Ustanovení těchto ŘÁDŮ nemají za cíl vyloučit nebo omezit jakákoli práva ZÁKAZNÍKA, který je zároveň SPOTŘEBITELEM ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 - Občanský zákoník (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, v platném znění) - je mu svěřena podle platného práva zákona. V případě nesouladu ustanovení těchto ŘÁDŮ s výše uvedenými ustanoveními budou mít přednost tato ustanovení.
3.       Obsah Pravidel je kdykoli k dispozici v záložce PŘEDPISY na webových stránkách PRODÁVAJÍCÍHO a může být Kupujícím kdykoliv zkopírován a vytištěn. Obsah ŘÁDU lze také na žádost ZÁKAZNÍKA kdykoli zaslat e-mailem nebo poštou. ŘÁD spolu s přílohami jsou rovněž doručovány ZÁKAZNÍKŮM jako příloha e-mailu potvrzujícího objednávku a uzavření smlouvy.
4.       V záležitostech, na které se nevztahují tato nařízení, se použijí příslušná ustanovení zákona, zejména:
5.       Zákon ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (Sbírka zákonů 1964 č. 16 položka 93, ve znění pozdějších předpisů);
6.       Zákon ze dne 29. srpna 1997 o ochraně osobních údajů (Sbírka zákonů 2002 č. 101, pol. 926, ve znění pozdějších předpisů) - platný do 24. května 2018;
7.       Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR a související ustanovení. - platnost od 25.5.2018
8.       zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2013, bod 1422);
9.       zákon ze dne 30. června 2000 o právu průmyslového vlastnictví (Sbírka zákonů 2001 č. 49 pol. 508, ve znění pozdějších předpisů);
10.    Zákon ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících (Sbírka zákonů 2006 č. 90, pol. 631, ve znění pozdějších předpisů),
11.    Zákon ze dne 30. května 2014 o právech SPOTŘEBITELE (Sbírka zákonů z roku 2014, položka 827)
12.    V případě, že ŘÁD obsahuje ustanovení v rozporu s výše uvedenými nebo jinými předpisy platnými v Polské republice - mají tyto předpisy přednost před zněním ŘÁDU.
13.    Pokud bude některé z ustanovení těchto ŘÁDŮ shledáno nezákonným, neplatným nebo jinak nevymahatelným v rozsahu stanoveném zákonem, je v tomto ohledu vyloučeno. Ve zbývajícím rozsahu zůstávají Nařízení v platnosti.
14.    Všechny názvy PRODUKTŮ nabízených k prodeji prostřednictvím ONLINE SHOPu slouží pro účely identifikace a mohou být chráněny a vyhrazeny podle ustanovení zákona o průmyslovém vlastnictví (Sbírka zákonů z roku 2001, č. 49, položka 5081, v platném znění).
15.    Všechny fotografie umístěné na WEBOVÉ STRÁNCE jsou chráněny podle zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících - (Sbírka zákonů 1994 č. 24 bod 83, ve znění pozdějších předpisů) - mají tvůrčí a individuální charakter. Bez souhlasu Správce webu je nelze kopírovat.
16.    V případě sporů souvisejících s realizací uzavřené smlouvy budou strany usilovat o řešení sporu mimosoudní smírnou cestou - včetně řešení sporu před mediátorem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, bude soudem příslušným k řešení sporu Společný soud.
17.    Splnění povinnosti uvést mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací i pravidla přístupu k těmto postupům Vám tímto oznamujeme, že aktuální informace v tomto ohledu jsou dostupné na: http:/ /prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl. Spotřebitelé a podnikatelé mohou pro smírné řešení sporů využít online platformu ODR zřízenou Evropskou komisí. Platforma je dostupná na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKiK vede rejstřík subjektů oprávněných k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů na https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawonych.php.
18.    Obsah příloh 1, 2 a 3 je nedílnou součástí těchto ŘÁDŮ.
 
 
PŘÍLOHA Č. 1 ŘÁDU:
 
Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nemá SPOTŘEBITEL v těchto případech:
1.       smlouvu o poskytování služeb, pokud podnikatel službu plně plnil s výslovným souhlasem SPOTŘEBITEL, který byl před zahájením poskytování služby informován, že po provedení služby podnikatelem ztratí právo na odstoupení od smlouvy. ze smlouvy;
2.       smlouva, ve které cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
3.       smlouva, ve které je předmětem služby nepřefabrikovaná věc, vyrobená podle specifikací SPOTŘEBITELE nebo sloužící k individuálním potřebám;
4.       smlouva, ve které je předmětem služby věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti;
5.       smlouva, ve které je předmětem služby věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, byla-li zásilka po doručení otevřena;
6.       smlouva, ve které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
7.       smlouva, ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, na kterých podnikatel nemá kontrolu;
8.       smlouva, ve které SPOTŘEBITEL výslovně požadoval, aby se k němu podnikatel dostavil kvůli neodkladné opravě nebo údržbě. V případě, že podnikatel poskytuje další doplňkové služby, než které si SPOTŘEBITEL vyžádal, nebo dodává věci jiné než náhradní díly nutné k provedení opravy nebo údržby, má SPOTŘEBITEL právo odstoupit od smlouvy ve vztahu k doplňkovým službám nebo věcem;
9.       smlouva, ve které jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen;
10.    smlouvy na dodávku novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
11.    smlouva uzavřená ve veřejné dražbě;
12.    smlouva o nájmu budovy nebo prostor k jiným účelům než k bydlení, přepravě zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s trávením volného času, je-li ve smlouvě určen den nebo období poskytnutí služby;
13.    smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud poskytování služby začalo s výslovným souhlasem SPOTŘEBITELE před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co jej podnikatel informoval o ztrátě právo na odstoupení od smlouvy.
 

Příloha č. 2 - tvoří "Formulář odstoupení od smlouvy"
 
Přílohu č. 3 - tvoří "Reklamační formulář zboží"

nahoru
Sklep jest w trybie podglądu
Zobrazit plnou verzi stránky
Sklep internetowy Shoper.pl